• Poniedziałek - Piątek 10.00 -17.00 Sobota-Niedziela zamkniete
 • 602-507-110 naukajazdy.bogatek@wp.pl

Warto wiedzieć

HomeWarto wiedzieć

Z dniem 04.06.2018r. wchodzę w życie nowe przepisy dotyczące kierowców, którzy odbiorą prawo jazdy po 04.06.2018r. m.in. okres próbny. Dalsze informacje w biurze OSK.

Zapraszamy!

Szkolenie

Głównym celem szkolenia osób ubiegających się o prawo jazdy jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań zapewniających bezpieczne kierowanie samochodem oraz nauczenie współdziałania z innymi uczestnikami ruchu, respektowania ich potrzeb i praw.

Zasady szkolenia kandydatów na kierowców szczegółowo określają  akty prawne:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
2. Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2011r
Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdami podlega szkoleniu:

 • szkolenie podstawowe – odbywa się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,
 • szkolenie uzupełniające – przeprowadzane jest na wniosek osoby szkolonej.
  Szkolenie to nie wymaga wydania zaświadczenia i jest popularnie nazywane „jazdami doszkalającymi”. Może je rozpocząć kandydat, który posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Szkolenie uzupełniające może być odbywane kilka razy.

Warunki konieczne do uzyskania prawa jazdy są następujące:

 • odpowiedni wiek (ukończone 18 lat dla kategorii B), szkolenie można rozpocząć 3 miesiące przed osiągnięciem 18-tego roku
  życia, ale wtedy potrzebna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na rozpoczęcie szkolenia,
 • uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
 • Profil Kandydata na Kierowcę danej kategorii prawa jazdy,
 • ukończenie kursu prawa jazdy,
 • pozytywne zaliczenie egzaminu państwowego.

Szkolenie podstawowe obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne

Liczba godzin zajęć teoretycznych w zakresie kategorii B prawa jazdy wynosi 30 godzin.
W ramach tego szkolenia wyodrębniono 4 godziny zajęć w zakresie pomocy przedlekarskiej, które prowadzi wykwalifikowana osoba.
Szkolenie teoretyczne prowadzimy we własnej sali wykładowej trzy razy w tygodniu.
Dni i godziny rozpoczęcia wykładów oraz czas ich trwania ustalamy po konsultacji z grupą kursantów.
Wykłady organizujemy przy pomocy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, które podnoszą skuteczność nauczania, ułatwiają zrozumienie tematu i zwiększają tempo uczenia się.

Dopiero po zakończeniu szkolenia teoretycznego można rozpocząć szkolenie praktyczne.
Szkolenie praktyczne odbywa się na placu manewrowym i w ruchu miejskim.
Dla kategorii B prawa jazdy szkolenie praktyczne obejmuje minimum 30 godzin. Podziału godzin i ich zakresu tematycznego dokonuje instruktor w zależności od poziomu wiedzy i umiejętności przyswajania zagadnień przez kursanta.

Egzamin wewnętrzny

Kurs prawa jazdy kandydat na kierowcę kończy egzaminem wewnętrznym, który organizuje ośrodek szkolenia, w którym kursant uczył się jeździć?
Taki egzamin, podobnie jak egzamin państwowy na prawo jazdy, składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Najpierw należy zaliczyć pozytywnie egzamin z części teoretycznej, który przeprowadza się przy użyciu testu komputerowego.
Dopiero później można przystąpić do praktycznego egzaminu wewnętrznego. W trakcie przeprowadzania tej części egzaminu realizuje się wszystkie zadania egzaminacyjne przewidziane dla egzaminu państwowego, bez względu na ilość popełnionych błędów.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wewnętrznego Ośrodek aktualizuje PKK kursanta wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, a kursant może  udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i ustalić termin egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Prawo jazdy może otrzymać osoba, która:

 • osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek
 • uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • odbyła wymagane dla danej kategorii szkolenie
 • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii
 • uzyskała orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (o ile jest ono wymagane)
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje od co najmniej sześciu miesięcy.

Osoba, która nie ukończyła 16 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T za zgodą rodziców lub opiekuna.
Prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku, do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych (np.: prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń, lub orzeczeniem innego uprawnionego do tego organu orzekającego) – w okresie obowiązywania tego zakazu.

W biurze WORD należy złożyć:

 • do wglądu – dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, paszport, a dla cudzoziemców paszport lub kartę stałego pobytu
 • dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • Profil Kandydata na Kierowcę

Orzeczenie lekarskie

Należy udać się do lekarza uprawnionego do badań kierowców (kandydatów na kierowców), by uzyskać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie, prawo jazdy osobie tej nie może być wydane. Prawo jazdy może zawierać ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, decyduje o tym lekarz w orzeczeniu lekarskim (np. osoba jest uprawniona do prowadzenia pojazdu, ale tylko w okularach).

Szkolenie

Po uzyskaniu PKK  należy złożyć go w Ośrodku Szkolenia Kierowców, gdzie przeprowadzone zostanie przeszkolenie w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy. Informację dotyczącą Ośrodków Szkolenia Kierowców można uzyskać w każdym starostwie powiatowym, które ośrodki te nadzorują, wszelkie skargi i uwagi na działalność ośrodków można zgłaszać właśnie do starostwa właściwego dla siedziby Ośrodka Szkolenia. Celem szkolenia jest przygotowanie, osoby ubiegającej się o prawo jazdy, do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu. Szkolenie składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Liczbę godzin zajęć ustala dla każdej osoby indywidualnie instruktor nauki jazdy – w zależności od posiadanej wiedzy i uzdolnień kandydata.

W przypadku teorii ilość godzin dla jednej kategorii prawa jazdy nie może być mniejsza niż:

30 godzin dla kategorii A, A1,A2, B, B1, T

Dla zajęć praktycznych ilość godzin nie może być mniejsza niż:

15 godzin przy kategorii B+E,
20 godzin przy kategorii A, A1,A2, C1, C1+E, D1+E, T,
30 godzin przy kategorii B, B1, C, D1,

Ilość godzin przy poszczególnych kategoriach może ulec zmianie w przypadku szkolenia w zakresie więcej niż jednej kategorii jednocześnie lub posiadania już odpowiedniej kategorii uprawnienia. Na zakończenie szkolenia osoba otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego.

Ograniczone prawo jazdy

Prawo jazdy może zawierać dwa ograniczenia. Pierwsze – z powodu stanu zdrowia kierowcy. Drugie uwarunkowane jest możliwością prowadzenia określonego rodzaju pojazdu. Pierwsze ograniczenie określa lekarz w orzeczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (inaczej nie byłoby możliwe wydanie prawa jazdy), ale z określonym warunkiem, który musi być spełniony podczas kierowania. Kierowca słabo słyszący musi np. używać specjalnego aparatu, a niepełnosprawny – odpowiednio przystosowanego pojazdu. Sprawa z drugim ograniczeniem jest skomplikowana. Niektóre ośrodki proponują szkolenie na samochodach z automatyczną skrzynią biegów. W takim też aucie kursant ma prawo zdawać egzamin państwowy (ośrodek wypożycza auto wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego). Nie wszyscy jednak wiedzą, że kierowca otrzyma wówczas prawo jazdy z kodem ograniczającym możliwość prowadzenia pojazdów tylko do aut z automatyczną skrzynią biegów.

Egzamin państwowy

W celu przystąpienia do egzaminu państwowego na prawo jazdy należy udać się, do wybranego przez siebie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (ośrodków jest w Polsce 49, a egzamin można zdawać w dowolnie wybranym). Tam opłaca się egzamin i uzgadnia termin jego zdawania.

Odbiór prawa jazdy

Prawo jazdy wydaje za opłatą? (aktualnie – 104 zł) starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nie.

Projekt i wykonanie: TechPower.pl

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress